Be inspired!

Privacy Statement

Click here for English Privacy Statement

Privacyverklaring

Hobbydingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hobbydingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij gebruiken jouw gegevens alleen om diensten waar je om gevraagd hebt te voldoen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren jouw persoonsgegevens 4 jaar om onze diensten via onze website te kunnen blijven leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden
We zullen je persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om jouw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor je ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hobbydingen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hobbydingen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hobbydingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hobbydingen.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Hobbydingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hobbydingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hobbydingen.com
-Voor en achternaam
-E-mailadres
-IP-adres
-Locatiegegevens
-Gegevens over jouw activiteiten op onze website
-Internetbrowser en apparaat type
-Verzenden van onze nieuwsbrief
-Je te kunnen e-mailen indien dit nodigs is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Hobbydingen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
-Hobbydingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hobbydingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 4 jaar als bewaartermijn van persoonsgegevens.
Hobbydingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hobbydingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Privacystatement

Hobbydingen is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.
Personal data that we process
Hobbydingen processes your personal data by using our services and / or by providing this information to us. Below is an overview of the personal data we process:

  • First and last name
  • E-mail address
  • Information about your activities on our website

For what purpose and on what basis we process personal data
We only use your data to provide services that you have requested.

How long we store personal data
We keep your personal data 4 years in order to continue to deliver our services via our website.

Sharing personal data with third parties
We will not make your personal information available to third parties without your consent. We appreciate the trust you place in us and we will do everything in our power to protect your personal information. The personal information is only used for the services for which you entrust it to us. By sending us an email you can have your data deleted.
Cookies, or similar techniques, that we use
Hobbydingen uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Hobbydingen uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work well and to optimize it. In addition, we place cookies that keep track of your browsing habits so that we can offer customized content and advertisements.
On your first visit to our website we have already informed you about these cookies and we have asked you for permission to place them.
You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Hobbydingen and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we hold to you or another organization mentioned by you in a computer file.
You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@hobbydingen.com.
To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.
Hobbydingen also wants to point out that you have the possibility to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
Hobbydingen takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us at info@hobbydingen.com
– First and last name
– E-mail address
– IP address
– Location data
– Information about your activities on our website
– Internet browser and device type
– Sending our newsletter
– We can e-mail you if necessary to carry out our services
– Hobbydingen analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.
– Hobbydingen also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information we need for our tax return.

Hobbydingen does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the goals for which your data is collected. We use 4 years as the retention period for personal data.
Hobbydingen will not sell your information to third parties and will only provide it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data in our assignment, we conclude a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Hobbydingen remains responsible for these processing operations.